Friday, March 1, 2013

Монголыг Го-гийн Холбооны Гишүүнчлэлийн журамМонголын Го-гийн Холбооны гишүүнчлэл
  1. Монголын Го-гийн Холбооны гишүүнээр 30к ба түүнээс зэрэгтэй тоглогч өөрийн биеэр хүсэлт гаргаснаар элсэх эрхтэй болно.
  2. Гишүүн нь дотоод гадаадын тэмцээн, түүний урьдчилсан шалгаруулалтад оролцох эрхтэй.
  3. Гадаадын аль нэг Үндэсний Холбооноос зэрэг цол авсан дотоод гадаадын иргэдийн зэрэг цолыг хүндэтгэх ч Монголын Го-гийн Холбооны зэрэг цолын Комиссын шийдвэрийг баримталж тэмцээнд оролцоно.
  4. Аливаа ёсзүйн дутагдал гаргасан гишүүний дотоод гадаадын тэмцээнд оролцох эрхийг Монголын Го-гийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хугацаатай болон хугацаагүйгээр түдгэлзүүлэх буюу татгалзуулна.
  5. Монголын Го-гийн Холбооны гишүүн нь тус Холбооноос гаргасан бүхий л дүрэм журмыг баримтлан ажиллана.