Friday, March 1, 2013

Ижилсгэх тухай журам1.    Зорилго
1.1.    Энэхүү журмаар зэргийн (кюү, дан) ялгаатай тоглогчдын гарааны давуу байдлыг тэнцүүлж өгөх, түүнтэй холбогдон гарах харилцааг зохицуулна
1.2.    Энэхүү журмыг тухайн тэмцээний удирдамжинд заасан тохиолдолд, мөн бусад ижилсгэх шаардлага гарсан тохиолдол бүрт баримтална

2.    Шодох
2.1.    Ижил зэрэгтэй тоглогчид шодно. Шодохдоо залуу тоглогч нь цагаан чулуунаас тодорхой хэмжээний чулууг атган авч нууцална. Эсрэг тоглогч нь хар чулуунаас нэг эсвэл хоёрыг (сондгой тэгш) авч ил тавьна. Үүний дараа цагаан чулууг ил гаргаж тэгш эсвэл сондгой эсэхийг үзнэ.
2.1.1.    Хэрэв хар чулуу нэг буюу сондгой байхад цагаан чулуу сондгой тоотой байвал харыг гаргасан тоглогч харыг авах эрхтэй. Харин цагаан чулуу тэгш тоотой байвал цагааныг гаргасан тоглогч харыг авах эрхтэй.
2.1.2.    Хэрэв хар чулуу хоёр буюу тэгш байхад цагаан чулуу тэгш тоотой байвал харыг гаргасан тоглогч харыг авах эрхтэй. Харин цагаан чулуу сондгой байвал цагааныг гаргасан тоглогч харыг авах эрхтэй

3.    Ижилсгэлийг тооцох
3.1.    Нэг зэргийн ялгаатай бол бага зэрэгтэй нь харыг авч нэг чулуу тавьна.
3.2.    Хоёр зэргийн ялгаатай бол бага зэрэгтэй нь харыг авч хоёр чулуу тавьна.
3.3.    Гурван зэргийн ялгаатай бол бага зэрэгтэй нь харыг авч гурван чулуу тавьна
3.4.    Дөрвөн зэргийн ялгаатай бол бол бага зэрэгтэй нь харыг авч дөрвөн чулуу тавьна.
3.5.    Таван зэргийн ялгаатай бол бол бага зэрэгтэй нь харыг авч таван чулуу тавьна.
3.6.    Зургаан зэргийн ялгаатай бол бол бага зэрэгтэй нь харыг авч зургаан чулуу тавьна.
3.7.    Долоон зэргийн ялгаатай бол бол бага зэрэгтэй нь харыг авч долоон чулуу тавьна.
3.8.    Найман зэргийн ялгаатай бол бол бага зэрэгтэй нь харыг авч найман чулуу тавьна.
3.9.    Есөн зэргийн ялгаатай бол бол бага зэрэгтэй нь харыг авч есөн чулуу тавьна.
3.10.    Ес ба түүнээс дээш зэргийн ялгаатай бол есөн чулуу тавьна. Есөөс их тавихгүй

4.    Дээрх заалтаар чулуу тавьсны дараа цагаан тал эхэлж нүүнэ.