Friday, August 2, 2013

Го-гийн тухай хийсэн баримтат киноны танилцуулга