Friday, March 1, 2013

Клубын журам

1. Энэхүү журмаар Монголын Го-гийн Холбоо болон Го-гийн клубуудын харилцааг зохицуулна
2. Го-ийн сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа клуб нь Олон улсын Го-гийн Холбооны (International Go federation) болон Монголын Го-ийн холбооны (Mongolian Go Association) үндсэн дүрэм журмыг мөрдөн ажиллана.
3. Го-гийн клуб нь Монголын Го-гийн Холбоонд албан ёсоор бүртгүүлж нэрээ байршуулна.
4. Го-гийн клуб нь албан ёсоор улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байгууллага байх ёстой
5. Улсын бүртгэлтэй аливаа байгууллага өөрийн дэргэд клуб байгуулж Монголын Го-гийн Холбоонд бүртгүүлж болно.
6. Тухайн клуб өөрсдийн суралцагч нарт  6 кюү хүртэлх зэрэг өгөх эрхтэй
7. Тухайн клуб өөрсдийн үйл ажиллагааны талаарх тайланг хагас жил тутамд Монголын Го-гийн Холбоонд өгөх үүрэгтэй
8. Тухайн клубын нэр оршин байгаа хаяг тодорхой байх,  клубын зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл зэрэг ерөнхий мэдээлэл тодорхой байх
9. Клуб нь Го-ын дүрэмтэй холбоотой бүхий л асуудлаар Монголын Го-гийн Холбоонд хандаж болно.


Монголын Го-гийн Холбоо